קרן פנסיה וקופת גמל לתגמולים הן מוצרי חיסכון פנסיוניים שמיועדים לגיל פרישה. גם לקרן פנסיה וגם לקופת הגמל מופקדים כספים במסגרת מקום העבודה- הפקדת עובד, מעסיק ופיצויים - או הפקדות באופן עצמאי כשמדובר בעובד או עובדת שמנהלים עסק עצמאי. 

בשני המוצרים ניתן יהיה לקבל את הכספים שנחסכו כקצבה בלבד, החל מגיל 60 אך חשוב לדעת שישנו שוני גדול בין חיסכון בקרן פנסיה, לבין חיסכון בקופת גמל. 

במאמר זה נבחן את ההבדלים העיקריים בין שתי התוכניות השונות במספר פרמטרים, כדי שכל אחד ואחת מהקוראים יוכלו לבחון איזו תוכנית נכונה לו או לה.

מתחילים!

1. המבנה משפטי של התוכנית

קרן פנסיה מתנהלת על פי כללים שכתובים בתקנון הקופה, שניתנים לשינוי במהלך השנים. בקרן פנסיה כל החברים בקופה ערבים זה לזה על מנת למנוע גרעון כספי לקרן. במידה ונוצר עודף כספי הוא מחולק בין כל חברי הקרן.                  
קופת גמל לתגמולים היא קופה פנסיונית על שם העמית, שבה מפקידים לחיסכון לפרישה. הקופה הינה אישית ובעת ההצטרפות אליה נקבעים התנאים בניהול הקופה (דמי ניהול , מסלול השקעה וכו'). בקופת גמל לתגמולים אין ערבות הדדית, ואין מצב של איזון אקטוארי חיובי או שלילי. 
ניוד בין תכניות: ניתן לנייד קרן פנסיה וקופת גמל לתגמולים בין הגופים המנהלים השונים ולשמור על וותק התוכנית. 

עיקול על החיסכון: קרן פנסיה וקופת גמל מוגנות מפני עיקול כספי החיסכון עד למועד בו העובד רשאי לממש את הכספים ולמשוך אותם בפועל.

2. כיסוי ביטוחי

קרן פנסיה כוללת בתוכה שני כיסויים ביטוחיים חשובים: נכות ושאירים. במצב של נכות, קרן הפנסיה תשלם לעמית עד 75% מהשכר המבוטח (לדוגמה: אם שכר המבוטח היה 10,000 ש"ח, במקרה נכות מלאה תשלם קרן הפנסיה לעמית קצבת נכות של 7,500 ש"ח). במקרה של פטירה, קרן הפנסיה תשלם לאלמנה לכל ימי חייה קצבת שאירים של 60% מהשכר הקובע של בן זוגה. במידה וישנם ילדים מתחת לגיל 21, הם יהיו זכאים לפנסיית שארים בשיעור של 40% מהשכר הקובע של העמית. בנוסף, במקרה של ילד מוגבל, הוא יקבל כיסוי שארים לכל ימי חייו וזאת ביחס לילד/ה שהנכות שלו/ה הוכרה לאחר ההצטרפות לקרן הפנסיה. 

קרן הפנסיה, אם כן, נותנת 'מטריה פיננסית' לתא המשפחתי במקרה של פטירת עמית פעיל (מפקיד לקרן) על מנת שבני ובנות המשפחה יוכלו להמשיך להתקיים בכבוד. עלות הכיסוי הביטוחי לנכות ולשארים נגבית מתוך היתרה הצבורה של העמית בקרן הפנסיה, והיא לרוב זולה מאוד בגלל מבנה הקרן.

בקופת גמל לתגמולים לא קיים כיסוי ביטוחי לנכות ושאירים. במקרה של פטירה, המוטבים יקבלו במרבית המקרים את הכסף שנצבר כסכום חד פעמי. במקרים רבים, מבוטח שמפקיד לקופת גמל לתגמולים ופיצויים ולא לקרן פנסיה רוכש בעצמו כיסוי לנכות ולמוות. גובה הכיסוי נגזר בדרך כלל מהכנסתו החודשית.

3. אפשרות מימוש הכספים הצבורים

כספים המופקדים בקרן הפנסיה במעמד שכיר מתחלקים לכספי פיצויים ולכספי תגמולים. המטרה הסופית של חיסכון בקרן פנסיה היא לצבור סכום מספיק גבוה שיעניק  לעמית המבוטח קצבה חודשית ראויה בפרישה לגמלאות. את כספי הפיצויים ניתן למשוך עד תקרת הפטור (13,310 ש"ח לכל שנת עבודה) בסיום עבודה. משיכת הכסף מקרן הפנסיה נעשית על ידי מילוי טפסים ואישורים מתאימים מהמעסיק ופקיד שומה. במהלך שנות עבודתו של העמית, התגמולים הנצברים בקרן הפנסיה מהווים כספים קצבתיים ולכן, לא ניתנים למשיכה כדין. משיכה שלא כדין תחייב במס שולי מינימלי של 35%. החל מגיל 60 ניתן לקבל קצבה חודשית מקרן פנסיה. 

בגיל פרישה לגמלאות (67 גברים, 62 נשים), ניתן לבקש למשוך כספים באמצעות היוון קצבה. כספים שהופקדו בקרן הפנסיה, בהם גם כספי  תגמולים, עד לשנת 2000 ניתנים למשיכה כסכום חד פעמי. עצמאי שהפקיד לקרן פנסיה זכאי בגיל פרישה לגמלאות לפנסיה לכול ימי חייו בהתאם לצבירה בקרן. באפשרותו גם לבצע היוון קצבה או היוון  קצבאות לשם קבלת סכום חד פעמי.

בקופת גמל לתגמולים, החיסכון הנצבר לקצבה לשכירים מורכב בדרך כלל מפיצויים ותגמולים. כללי המשיכה של רכיב הפיצויים זהים לקרן הפנסיה וניתן למשוך על פי תקרת הפטור בסיום העסקה אצל המעביד האחרון. כספי התגמולים מתחלקים הרבה פעמים לכספים הוניים (הפקדות עד שנת 2008), וכספים קצבתיים. הפקדות לקופת גמל עד שנת 2008 נחשבים כספיים הוניים שניתנים למשיכה ללא מס החל מגיל 60. כספים שהופקדו בקופה לאחר שנת 2008 הינם כספים קצבתיים שניתן למשכם רק בפרישה לגמלאות.
מכיוון שקופת גמל היא קופת ביטוח לא משלמת לקצבה, במידה והעמית ירצה לקבל קצבה חודשית מהכספים הצבורים, יצטרף לנייד את הכסף לקרן פנסיה משלמת לקצבה.

4. מסלולי השקעה

בקרן פנסיה ישנם מגוון מסלולי השקעה, החל ממסלול שקלי ועד 100% מניות. העמית יכול להשקיע את הכספים במספר מסלולי השקעה, על פי רצונו. החל משנת 2017 האוצר קבע מסלולי השקעה תלוי גיל, שמתאים את החשיפה לשוק המניות בהתאם לגיל העמית. מסלול זה הוא ברירת המחדל בהצטרפות לקרן פנסיה אך העמית יכול לבחור מסלולים אחרים לפי העדפותיו. 30% מהכספים בקרן הפנסיה מושקעים באגרות חוב מבטיחות תשואה של ממשלת ישראל, מה שמקנה לעמיתים כרית ביטחון של תשואה מובטחת על 30% מהכספים הצבורים.

גם בקופת גמל לתגמולים ישנם מגוון מסלולי השקעה לבחירה והעמית יכול 'לפזר' את השקעותיו במספר מסלולים בו זמנית על פי רצונו. השוני היחיד הוא שבקופת גמל אין אגרות חוב מבטיחות תשואה ולכן, חלק גדול מאנשי המקצוע רואים בכך חיסרון בטווח הארוך.

5. דמי ניהול 

בקרן פנסיה דמי הניהול הרשמיים עומדים על 0.5% מצבירה ו- 6% מהפקדה. בפועל, דמי הניהול נמוכים הרבה יותר וניתן לקבל דמי ניהול של 0.1% מצבירה ו 1.5% מהפקדה. דמי הניהול תלויים, פעמים רבות, בסך הצבירה הקיים ובגובה ההפקדה השוטפת.
קיימות היום קרנות פנסיה חדשות (נקראות בררת מחדל) שמציעות דמי ניהול נמוכים מאוד, עם התחייבות ל- 10 שנים ללא שינוי בדמי הניהול. בקרנות פנסיה בחברות הביטוח, כשקרן הפנסיה הופכת ללא פעילה כתוצאה מהפסקת הפקדות, עולים לרוב דמי הניהול מצבירה למקסימום של 0.5%.

בקופת גמל דמי הניהול נקבעים לפי התעריף הרשמי שעומד על 1.2% מצבירה ו- 4% מהפקדה. בפועל, דמי הניהול נמוכים יותר ונעים סביב 0.6 - 0.7 אחוז לשנה ללא דמי ניהול מהפקדה. גם כאן במידה ויש צבירה כספית גבוהה, ניתן לבקש הטבות בדמי ניהול.

לסיכום - דמי הניהול של קרנות הפנסיה זולות באופן משמעותי לעומת קופות גמל, חיסכון מצטבר שיכול להגיע לעשרות או אף מאות אלפי שקלים לאורך זמן לטובת קרן הפנסיה.

6. הורשה

קרן פנסיה - כספים הנצברים בקרן הפנסיה ניתנים להורשה לבן בת הזוג, ילדים או יורשים חוקיים.  ברירת המחדל בקרן פנסיה היא תשלום לשארים של הנפטר כפי שהוגדרו בתקנון הקרן בדרך של קצבה חודשית. אם אין לנפטר שארים כאלו, תעביר קרן הפנסיה את כספי החיסכון כתשלום חד פעמי למוטבים שקבע החוסך כשהיה בחיים. במידה ולא קבע מוטבים, יועברו הכספים ליורשים על פי הצוואה או על פי דין. כספי הפיצויים יועברו ליורשיו על פי הצוואה או על פי דין.

בקופת גמל לתגמולים העמית קובע את המוטבים. כספי הפיצויים שייכים ליורשים החוקיים ואילו כספי התגמולים הצבורים ניתן להוריש לפי רצון המוריש. 

לסיכום

כאשר אתם עומדים להצטרף למוצר פנסיוני כזה או אחר, חשוב מאוד להתאים אותו ולבחור בזה שיהיה נכון לכם. גיל העמית, הסטטוס המשפחתי, מצב הבריאות, גובה השכר וכיו"ב הם פרמטרים חשובים שיש לקחת בחשבון לפני בחירת המוצר הפנסיוני הנכון. לכן חשוב להתייעץ עם בעל או בעלת מקצוע כדי לקבל את ההחלטה הנכונה ביותר.